Participació
 • Disseny i implementació de processos participatius per a l'apoderament de col·lectius en risc d’exclusió social.
 • Dinamització del teixit associatiu.
 • Elaboració d'eines metodològiques per a la participació activa de la població.
 • Creació d'espais comuns entre població nouvinguda i població  autòctona.
Formació
 • Formació en gènere per a personal tècnic i càrrecs de responsabilitat.
 • Disseny i implementació de programes formatius a mida.
 • Disseny i desenvolupament de jornades específiques en matèria de gènere, immigració i noves masculinitats.
 • Assessorament als ens locals en temes de cooperació internacional i agermanaments amb perspectiva de gènere.
Sensibilització
 • Tallers i campanyes de sensibilització per a la ciutadania en general.
 • Disseny i implementació de serveis segons demanda: habilitats comunicatives, corresponsabilitat, coeducació, salut, immigració, noves masculinitats, etc.
 • Campanyes de sensibilització en matèria de gènere i cooperació.
Serveis de Consultoria
 • Anàlisi de la realitat amb perspectiva de gènere.
 • Propostes de línies d'actuació per a la igualtat entre dones i homes.
 • Processos avaluatius: ex-ante, continu i final.
 • Avaluacions d'impacte de gènere.
 • Diagnosi de coeducació als centres d'ensenyament.